V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: (055) 6704 210, 220, 230, 240 | konex@konex.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky.

Platné od 1.1. 2005

Úvod

1. Spoločnosť Konex elektro, spol. s r.o., je veľkoobchodom s elektroinštalačným materiálom a svietidlami. Na slovenskom trhu zastupuje renomovaných slovenských, českých a iných výrobcov.
2. Tovar je dodávaný fyzickým a právnickým osobám.

Článok 1 – Všeobecné ustanovenie

1. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť písomnou formou, alebo priamo v kúpnej zmluve.

Článok 2 – Objednávanie tovaru

1. Druhy akceptovaných objednávok:

 • zaslanie poštou
 • zaslanie faxom
 • zaslanie mailom
 • osobné objednanie
 • telefonické objednanie (len so zmluvnými zákazníkmi)

2. Objednávka musí spĺňať všetky podmienky pre jednoznačné identifikovanie objednávateľa, ako aj objednávaného tovaru.
3. Zodpovednosť za neúplné, alebo nepresné údaje nesie objednávateľ.
4. Potvrdenie prijatia objednávky zo strany spoločnosti Konex elektro, spol. s r.o. bude len na základe písomnej žiadosti uvedenej v objednávke alebo na základe podmienok uzatvorenej rámcovej zmluvy.
5. Pri objednaní špecifického materiálu, alebo tovaru vo finančnej hodnote nad 33.200,- EUR, bude s objednávateľom uzatvorená Kúpno-predajná zmluva v zmysle Obchodného zákonníka.
6. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku v období, keď sa tento tovar nedá stornovať u dodávateľov predávajúceho, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť pokutu vo výške 30% z hodnoty stornovaného tovaru.
7. Pokuta uvedená v bode 6., článku 1, sa vyrúbi aj v prípade, že tovar nebude stornovaný v celom množstve. V tomto prípade sa pokuta vypočíta z hodnoty neodobratého tovaru.

Článok 3 – Dodanie tovaru

1. Miestom dodania sa spravidla rozumie sklad spoločnosti Konex elektro spol. s r.o. a to v jednotlivých predajných miestách, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2. Tovar je možné na požiadanie dodať aj formou zásielky prostredníctvom:

 • DPD
 • Slovenská pošta
 • dobierka
 • prípadne iná doručovateľská spoločnosť po dohode s odberateľom

3. Pri odbere tovaru do výšky 600,- EUR spôsobom uvedeným v bode 2, článku 2, náklady na prepravu znáša odberateľ. Nad 600,- EUR prepravu znáša dodávateľ.
4. Termín dodania tovaru ktorý nie je k dispozícii na sklade je spravidla 2 až 6 týždňov od prijatia objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
5. Doklady vzťahujúce sa na tovar sa riadia ustanoveniami § 417 a § 418 Obchodného zákonníka
6. Vlastnícke právo na dodaný tovar podľa § 445 Obchodného zákonníka vzniká kupujúcemu až úplným zaplatením kúpnej ceny.
7. Nebezpečenstvo škody na tovare sa riadi § 455 až §461 Obchodného zákonníka.

Článok 4 – Cena tovaru

1. Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka spoločnosti Konex elektro spol. s r.o. platného v deň expedície.
2. Cena za tovar zahrňuje aj technické poradenstvo pri špecifikácii potrieb a náhrad, ako aj náklady spojené s balením a prípravou tovaru na expedíciu.
3. Platnosť cenovej ponuky je jeden mesiac, pokiaľ nie je dohodnuté ináč.

Článok 5 – Poskytované zľavy.

1. Rabatové podmienky spoločnosti Konex elektro spol. s r.o. určujú základný systém výšky poskytovaných zliav. Skutočná výška poskytovanej zľavy je predmetom jednotlivých dojedaní medzi predávajúcim a kupujúcim a zohľadňuje nielen výšku objemu nákupu, ale aj dodržiavanie platobnej disciplíny kupujúceho.

 • Výška poskytovanej zľavy sa závisí od hodnoty odobraného tovaru bez DPH za kalendárny rok.
 • U zákazníkov platiacich na faktúru je možné pri platbe v hotovosti alebo pri zložení zálohy priznať dodatočnú zľavu do výšky 3% k štandardne poskytovanej zľave.
 • Výška poskytovanej zľavy pri platbe v hotovosti sa riadi interným predpisom spoločnosti Konex-elektro spol. s.r.o..

2. Zľavy sa prehodnocujú k 1.1. a 1.7. a ich prípadna zmena a výška sa zákazníkovi oznámi písomnou formou.
3. Poskytnutie vyššej zľavy, ako je nárok podľa objemu nákupu odsúhlasí na žiadosť obch. zástupcu obchodný riaditeľ spoločnosti.
4. Zľavu je možné poskytnúť aj ako kompenzáciu za organizačné, technické, dodacie alebo kvalitatívne nedostatky predávajúceho pri obchodnom styku.

Článok 6 – Zníženie priznanej zľavy

Priznanú zľavu je možné znížiť za týchto podmienok:

 • trvalé zníženie nákupu vo vyhodnocovacom období
 • zhoršenie platobnej disciplíny kupujúceho
 • ako kompenzáciu za neodobratie objednaného tovaru

Článok 7 – Odobratie priznanej zľavy

Priznanú zľavu je možné odobrať za týchto podmienok:

 • tri po sebe nasledujúce mesiace bez odberov
 • dlhodobá insolventnosť
 • hrubé porušenie obchodných vzťahov

Článok 8 – Platobné podmienky

1. Štandardná splatnosť faktúry je 14 dní.
2. Predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť inú dĺžku splatnosti s prihliadnutím na jeho platobnú disciplínu a výšku odberov.
3. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci žiadať od kupujúceho zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny objednávky.

Článok 9 – Záručné podmienky

1. Záruka na tovar je: 24 mesiacov

Článok 10 – Reklamácie

1. Reklamáciu môže zákazník uplatniť len po predložení platného dokladu o zakúpení tovaru, prípadne po predložení záručného listu potvrdeného predajňou v deň predaja.
2. Ďalší postup reklamácie bude prebiehať podľa platného Reklamačného poriadku dostupného k nahliadnutiu na strediskách spoločnosti Konex elektro spol. s r.o.