V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: (055) 6704 210, 220, 230, 240 | konex@konex.sk

Ochrana osobných údajov

KONEX elektro, spol. s r.o.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov nájdete všetky náležité informácie vzťahujúce sa k používaniu osobných údajov našich zákazníkov (odberateľov), bez ohľadu na komunikačný kanál alebo prostriedky (online alebo osobne) spoločnosti KONEX elektro,  spol. s r.o., ktoré používate pri komunikácii s nami.

Sme transparentní ohľadom toho, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Robíme tak preto, aby ste porozumeli dôsledkom nášho spracovania Vašich osobných údajov a svojim právam, ktorými disponujete v súvislosti s Vašimi údajmi. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám trvalo sprístupňujeme, pričom si ich môžete pozrieť kedykoľvek tak uznáte za vhodné. Okrem toho, aj ďalšie informácie, týkajúce sa jednotlivých prípadov spracovania Vašich osobných údajov, tiež budú dostupné v priebehu komunikácie s nami.

KTO SME?

Sme spoločnosť KONEX elektro, spol. s r.o., so sídlom Rastislavova 7, 040 01 Košice, IČO: 31 680 569, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 3777/V ( v ďalšom KONEX elektro) a Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ. To znamená, že nesieme  zodpovednosť za spôsob spracovania a ochranu Vašich osobných údajov. 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

KONEX elektro, spol. s r.o., veľkoobchodná spoločnosť pôsobiaca v súčasnosti na Slovensku, predávajúca elektroinštalačný materiál.
Poštová adresa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
E-mailová adresa konex@konex.sk

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

K ČOMU POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje (získané online alebo osobne), okrem ďalších účelov, použijeme na spravovanie registrácie Vás ako zákazníka (odberateľa) prevádzkovateľa KONEXu elektro, na spravovanie Vašich nákupov tovaru, riešenie Vašich požiadaviek, ako aj na zasielanie našich personalizovaných oznámení, pokiaľ si to želáte. Vami poskytnuté údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky, k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy – zmluvy o dodávke tovaru.

Ako prevádzkovateľ od Vás získavame osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, adresa pre doručovanie, fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa. V rámci vybavenia objednávky, uzavretia zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov  za účelom vystavenia faktúry, vystavenia dodacích listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.  

PREČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

K spracovaniu Vašich údajov nás oprávňujú právne dôvody. V prvom rade ich potrebujeme spracovať, aby sme mohli plniť zmluvu (vašu objednávku), ktorú s nami uzatvárate pri Vašej registrácii a následnom nákupe.

S KÝM VAŠE ÚDAJE ZDIEĽAME

Prevádzkovateľ KONEX elektro neposkytuje osobné údaje odberateľa (Vaše údaje) tretej osobe okrem  poskytovateľov služieb, ktorí nám poskytujú pomoc alebo podporu, prípadne sprostredkovateľov a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov, či  štátnym orgánom v prípade kontroly.

VAŠE PRÁVA

Máte právo na prístup, opravu či vymazanie svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte aj ďalšie práva, ako napríklad právo namietať proti používaniu Vašich údajov či právo na ich prenosnosť, ako podrobne vysvetľujeme nižšie.

Ako dotknutá osoba máte práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby      § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Zaväzujeme sa k tomu, že budeme rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a garantovať Vám uplatnenie Vašich práv. Ako prevádzkovateľ Vám umožňujeme  uplatniť Vaše práva bezplatne, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu  konex@konex.sk, jednoducho s uvedením dôvodu svojej žiadosti a práva, ktoré si chcete uplatniť. V prípade, že to bude potrebné na Vašu identifikáciu, môžeme Vás požiadať o kópiu dokladu osvedčujúceho Vašu totožnosť. 
Nezávisle na účele či právnom základe, na základe ktorého budeme Vaše údaje spracovávať, máte právo:

Požiadať nás o prístup k údajom, ktorými o Vás disponujeme.

Požiadať nás o opravenie údajov, ktorými už disponujeme. Nezabudnite, že ak ste registrovaným zákazníkom, môžete tiež prejsť do príslušnej sekcie s osobnými údajmi vo Vašom účte a zmeniť ich či aktualizovať. V každom prípade majte na pamäti, že tým, že nám aktívne svoje údaje poskytnete, a to akýmkoľvek spôsobom, zaručujete, že sú správne a presné a zaväzujete sa k tomu, že nás upozorníte na akúkoľvek zmenu či úpravu, ktorá sa ich bude týkať. Akákoľvek strata či škoda spôsobená prevádzkovateľovi, prípadne akejkoľvek tretej strane z dôvodu poskytnutia chybných, nepresných či nekompletných informácií do registračného formulára bude výhradnou zodpovednosťou zákazníka/odberateľa. Nezabudnite prosím, že vo všeobecnosti nám smiete poskytnúť iba svoje vlastné osobné údaje, nie údaje tretích strán, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. 


Požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov v rozsahu, v akom už nebudú potrebné na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie.

Požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov, čo znamená, že v určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.

Ak ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov na akékoľvek účely, máte právo kedykoľvek ho odvolať.

Navyše, keď sa bude spracovanie Vašich údajov zakladať na našom oprávnenom záujme, budete mať taktiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov.

Na záver Vás informujeme o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany príslušných údajov, a to konkrétne:

AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAŤ

Vaše údaje budeme ukladať počas striktne vymedzenej doby potrebnej na  splnenie

príslušného účelu. Následne ich uchováme riadne uschované a chránene počas doby, v ktorej by mohla vzniknúť právna zodpovednosť vyplývajúca z ich spracovania, v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Akonáhle dôjde k uplynutí lehôt na jednotlivé úkony, pristúpime k vymazaniu osobných údajov.

ČO SA STANE, AK NÁM POSKYTNETE ÚDAJE TRETEJ STRANY? 

Pri Vašej registrácii ako zákazníka/odberateľa, sa  vyžaduje, aby sme spracovali údaje tretích strán, ktoré nám poskytnete, pokiaľ nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, garantujete, že ste tieto osoby informovali o účeloch a spôsobe, akým potrebujeme ich osobné údaje spracovávať.

ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Pokiaľ tak uznáme za vhodné, môžeme zmeniť informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. V prípade, že sa tak stane, upozorníme Vás na to. Taktiež Vám pošleme oznámenie na Váš e-mail, pokiaľ bude zmena dôležitá pre ochranu Vášho súkromia, aby ste si zmeny mohli prejsť, vyhodnotiť a prípadne s nimi nesúhlasiť či sa odhlásiť z niektorej funkcie alebo služby. V každom prípade Vám radíme, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov z času na čas prezreli, pretože môžu nastať menšie zmeny, prípadne nejaké interaktívne vylepšenie. Vždy ich nájdete ako stále zverejnené informácie na našej Webovej stránke.